161600050b_western_revolver_guertelBM2PClf9orOhT

X